MENU
OFERTY SPECJALNE
Loveat Catering Dietetyczny

Regulamin Loveat Friends

§ 1 Organizator

Organizatorem programu „Loveat Friends”, zwanego dalej Friends/Programem jest Adam Zimniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Loveat Catering Dietetyczny Adam Zimniak, NIP: 7262624567, REGON 365465526, Łódź (91-763), ul. Księdza Stanisława Staszica 21/15, telefon: +48 731 760 780, poczta elektroniczna: biuro@loveatcatering.pl  zwanym dalej Organizatorem.

 

§ 2 Uczestnicy Promocji

Uczestnikiem Friends, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być zarejestrowany klient serwisu www.loveatcatering.pl, który poleci Loveat Catering swojemu znajomemu niebędącemu wcześniej klientem Organizatora oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin.

 

§ 3 Przedmiot i czas trwania Loveat Friends

 1. Friends polega na gromadzeniu przez Uczestnika premii zwanej dalej Złotówkami poprzez polecanie zestawów dietetycznych oferowanych przez Organizatora, zwanych dalej Dietami.
 2. Uczestnicy Friends mogą polecać Diety swoim znajomym, którzy wcześniej nie byli klientami Organizatora, zwanymi dalej Znajomymi.
 3. Każdy Uczestnik Programu otrzymuje od Organizatora swój unikalny kod, zwany dalej Kodem, który jest ważny przez okres trwania Programu.
 4. Otrzymany Kod Uczestnik może przekazać Znajomemu.
 5. Znajomy, który zakupi Dietę na minimum 10 dni i aktywuje Kod Uczestnika w trzecim kroku zamówienia, otrzyma rabat powitalny w kwocie 50 zł na zakupy w serwisie Organizatora.
 6. Uczestnik Programu otrzyma od Organizatora za każdy wykorzystany dzień przez swojego Znajomego 1 Złotówkę. Złotówki aktywują się  po każdym wykorzystanym dniu Znajomego, który użył kodu Uczestnika.
 7. Złotówki gromadzone są w Portfelu. Zasady i funkcjonowanie Portfela opisane są w Regulaminie Programu Lojalnościowego Portfel.
 8. Friends w Serwisie Organizatora obowiązuje od dnia 03.12.2020 r. i może zostać wstrzymany przez Organizatora w dowolnym okresie, o czym Organizator poinformuje Uczestników drogą mailową.

   

 § 4 Zamknięcie Programu. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Programu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem  poszanowania praw nabytych przez Uczestników.
 2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu przez Organizatora Kody Uczestników zostają dezaktywowane.
 3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.loveatcatering.pl oraz powiadomienia Uczestników w formie mailowej, wiadomości sms lub innej, wybranej przez Organizatora.
 4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia Programu  przez Organizatora nie uprawnia Uczestnika do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.
 5. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje na żądanie Uczestnika, po skontaktowaniu się z Biurem pod: biuro@loveatcatering.pl, nr tel. +48 731 760 780. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika w Programie jego Kod zostaje dezaktywowany. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe. Procedura reklamacyjna.

 1. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem na adres siedziby Organizatora lub przesłana mailem na adres: biuro@loveatcatering.pl.
 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
 3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom na stronie internetowej www.loveatcatering.pl.

 

 

trafficscanner