MENU
OFERTY SPECJALNE
Loveat Catering Dietetyczny

Regulamin

Serwisu internetowego www.loveatcatering.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.loveatcatering.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest przez: Loveat Catering Dietetyczny Dawid Maliszak, NIP 7311944847, 95-200 Pabianice, ul. Wileńska 65/38, telefon: +48 731 760 780, poczta elektroniczna: biuro@loveatcatering.pl

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Administratorem danych osobowych jest Loveat Catering Dietetyczny Dawid Maliszak, NIP 7311944847, 95-200 Pabianice, ul. Wileńska 65/38, telefon: +48 731 760 780, email: biuro@loveatcatering.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 6 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.

 

§ 2

Definicje

a) Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.loveatcatering.pl

b) Usługodawca – Loveat Catering Dietetyczny Dawid Maliszak, NIP 7311944847, 95-200 Pabianice, ul. Wileńska 65/38

c) Produkt – program dietetyczny o łącznej kaloryczności od 800 kcal do 3500 kcal, dowożony jednorazowo, codziennie lub zgodnie z zamówieniem, w zestawie na który składa się 3 lub 5 zbilansowanych posiłków.

d) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.

e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f) Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu.

g) Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.

h) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 3

Przedmiot Umowy

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego.

5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto.

 

§ 4

Zakup Produktu

1. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z zamówieniem.

2. Płatność za usługę następuje ze środków Klienta przekazanych uprzednio Usługodawcy za pośrednictwem dostępnych metod płatności tj. przelew tradycyjny, płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą oraz BLIK za pośrednictwem Autopay S.A. . 

3. Usługodawca udostępnia następujące rodzaje Produktu:

 

                 DIETA LIGHT – 1000/1200 kcal;

                 DIETA FIT – 1500/1700/2000/2200/2500 kcal; 

                 DIETA WEGE+FISH – 1000/1200/1500/1700/2000/2200/2500 kcal; 

                 DIETA SPORTOWA – 2500/3000/3500 kcal;

                 DIETA WEGETARIAŃSKA – 1000/1200/1500/1700/2000/2200/2500 kcal;

                 DIETA NO FISH – 1000/1200/1500/1700/2000/2200/2500 kcal;

                 DIETA NISKI IG – 1200/1500/1700/2000/2200 kcal;

                 DIETA OFFICE BOX – 800/1000/1300/1600 kcal

                 DIETA WYBÓR MENU – 1000/1200/1500/1700/2000/2200/2500/3000 kcal

                 DIETA HOME – 1200/1500/2000 kcal; 

                 DIETA  FIT DIETA POLSKA – 1000/1200/1500/1700/2000/2200/2500 kcal

 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów do grupy opisanej w ust. 2 nie stanowi zmiany Regulaminu, o której mowa w § 9 ust. 2.

5. Usługodawca umożliwia składanie zamówień:

a) Za pośrednictwem Serwisu internetowego pod adresem www.loveatcatering.pl, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego. Aktywacja Konta Klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. Klient posiadać może wyłącznie jedno Konto w Serwisie.

b) Telefonicznie pod numerem +48 731 760 780 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:30, soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

c) Drogą elektroniczną na adres: biuro@loveatcatering.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

6. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę, określając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu, okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (z weekendami/bez/tylko z sobotą) a także datę rozpoczęcia dostarczania Produktu. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności dane personalne, adres do dostawy, numer telefonu, kod do wejścia, godzinę dostawy, do której najpóźniej chce otrzymać dietę, sposób przekazania Produktu. 

7. Klient ma prawo zamówienia jednego Produktu jako zestaw próbny. Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu przed i w dniu realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktów u dostawców.

9. Produkty nie posiadają opcji wykluczeń składników z diety.

10. W przypadku zmiany zamówienia, w wyniku której środki przekazane Usługodawcy nie są równe wartości zamówienia, świadczenie zamówienia bez konieczności jego przerywania jest możliwe wyłącznie gdy środki przewyższają wartość zamówienia, wówczas różnica środków zostanie przeniesiona na poczet kolejnego zamówienia lub zwrócona na konto Klienta.

11. W przypadku zmiany zamówienia, w wyniku której środki przekazane Usługodawcy są mniejsze niż wartość zamówienia, realizacja usługi bez konieczności jej przerywania jest możliwe wyłącznie po przekazaniu brakujących środków Usługodawcy.

12. Opłata za opakowania jednorazowe została wliczona w ceny wszystkich diet. Kwota ta jest zawarta w cenie jednego dnia poszczególnej diety.

§ 5

Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze.

Zamówienie złożone w poniedziałek do godz. 12:00 i potwierdzone przez Serwis internetowy zostanie zrealizowane najwcześniej w czwartek. 
Zamówienie złożone we wtorek do godz. 12:00 i potwierdzone przez Serwis internetowy zostanie zrealizowane najwcześniej w piątek. 
Zamówienie złożone w środę do godz. 12:00 i potwierdzone przez Serwis internetowy zostanie zrealizowane najwcześniej w sobotę.
Zamówienie złożone w czwartek do godz. 12:00 i potwierdzone przez Serwis internetowy zostanie zrealizowane najwcześniej w poniedziałek.
Zamówienie złożone w piątek do godz. 12:00 i potwierdzone przez Serwis internetowy zostanie zrealizowane najwcześniej we wtorek.
Zamówienie złożone w sobotę w ciągu całego dnia i potwierdzone przez Serwis internetowy zostanie zrealizowane najwcześniej w środę.
Zamówienie złożone w niedzielę do godz. 12:00 i potwierdzone przez Serwis internetowy zostanie zrealizowane najwcześniej w środę. 

Powyższe terminy mogą ulegać zmianie w okresach związanych z ustawowymi dniami wolnymi od pracy lub innymi ograniczeniami. W przypadku tych zmian Klient zostanie poinformowany o zmianach poprzez e-mail lub przez podany w zamówieniu i Koncie Klienta numer telefonu. 

Zamówienia są realizowane po dokonaniu płatności przelewem tradycyjnym i wysłaniu potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres: biuro@loveatcatering.pl lub po zaksięgowaniu się wpłaty dla pozostałych form płatności.

2. Godzina 12:00 w dni robocze i dni wolne od pracy w ww. punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.

3. W przypadku soboty i niedzieli catering dostarczany jest na dwa dni.

4. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.

5. Usługodawca na stronie internetowej Serwisu informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu odbywa się od godzin nocnych do 8:00 rano. Klient ma możliwość podania preferowanej górnej granicy godziny, do której najpóźniej może być dostawa Produktu. Jest możliwość, że kurier na wskazanym przez klienta adresie pojawi się w godzinach wcześniejszych niż wskazanych przy zamówieniu z wyniku ułożenia trasy i braku możliwości powrotu pod wskazany adres w wybranych godzinach przez klienta oraz ilości diet w danym dniu. 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

a) złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

b) bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;

c) braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;

d) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Dostawa Produktu jest dokonywana przez Usługodawcę na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

8. Każdy z Produktów dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą z informacją o jego zawartości oraz kaloryczności.

9. Informacja o alergenach, które może zawierać produkt jest podana na etykiecie każdego posiłku.

10. 10. Dostawa Produktu odbywa się o czasie uzgodnionym z Klientem ale nie później niż do godz. 8:00.

11. Koszt dostawy Produktu jest zależny od wybranego adresu dostawy. W przypadku dopłaty kosztu dostawy informacja o tym fakcie jest widoczna w trzecim etapie składania zamówienia lub koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

13. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu abonamentowego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail z Usługodawcą z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych do godz. 12:00 od dnia, którego dotyczy wstrzymanie dostawy. Jeżeli informacja zostanie przekazana w ww. terminie okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy. Warunkiem wstrzymania dostawy jest potwierdzenie pisemne za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@loveatcatering.pl lub w formie SMS na numer telefonu 731 760 780.

14. Klient ma prawo do zmiany adresu dostawy w trakcie trwania okresu abonamentowego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail z Usługodawcą z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego do godz. 12:00 na 2 dni przed dniem, którego dotyczy zmiana.  Warunkiem akceptacji przez Usługodawcę zmiany jest potwierdzenie pisemne zmian za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@loveatcatering.pl lub w formie SMS na numer telefonu 731 760 780.

14. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

15. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 11 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Usługodawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Usługodawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

16. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 12:00 na 2 dni przed dniem diety, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

17. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.

18. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego zgodnego z aktualną ofertą Usługodawcy, Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach pojedynczych dni.

19. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 12:00 na 2 dni przed dniem, którego dotyczy zmiana.

20. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 

§ 6

Metody płatności

1. Usługodawca umożliwia dokonanie zapłaty za Produkt poprzez dostępne formy płatności:

a) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro za pośrednictwem systemu BlueMedia,

b) Bezpieczne Płatności online za pośrednictwem systemu BlueMedia,

c) BLIK za pośrednictwem systemu BlueMedia,

d) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze: 64 1600 1462 1740 4481 7000 0001. W przypadku przelewu tradycyjnego wymagane jest zaksięgowanie się wpłaty lub wysłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@loveatcatering.pl do godz. 12:00 na 2 dni przed pierwszym dniem diety.

2. Wpłaty za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie z wyprzedzeniem czasowym, tak aby najpóźniej na dwa dni przed dniem diety środki zaksięgowały się na koncie Usługodawcy. W przypadku braku zapłaty w zakreślonym terminie, zamówienie zostaje anulowane lub gdy opłacone po czasie zostaje przesunięte do najbliższego możliwego dnia realizacji dostawy.

3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF. Tytuł przelewu powinien zawierać: Imię i nazwisko klienta, nr zamówienia

4. Usługodawca w związku z §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolniony jest z wydawania Klientowi paragonu fiskalnego. Na życzenie Klienta po otrzymaniu stosownych danych Usługodawca wystawia fakturę VAT.

5. Kwota różnicy wynikająca z nadpłaty lub ze zmiany kaloryczności zostanie dodana do Portfela w ciągu 24 godzin od momentu, w którym powstała nadpłata.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług związanych z realizacją Umowy dotyczącej Produktu, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres: biuro@loveatcatering.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 1 dnia do godz. 12:00 od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. Wyjątek stanowi reklamacja dotycząca transportu produktu. W tym przypadku reklamację należy złożyć do godziny 12:00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. 

 

2. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Usługodawca dokonana zwrotu na podany przez Zamawiąjącego rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania zwrotu środków.

 

§ 8

Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku.